Inleiding

Jongeren Hulp Online hecht grote waarde aan jouw privacy en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jongeren Hulp Online houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over dit privacystatement kan je mailen naar: info@jongerenhulponline.nl.

Organisatie

Jongeren Hulp Online is een initiatief van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Alles is Gezondheid (waarbij Sardes eindverantwoordelijk is voor het programma- en websitebeheer).

Contactgegevens

Jongeren Hulp Online is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over de gegevensverwerking binnen deze website kan contact worden opgenomen via: info@jongerenhulponline.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jongeren Hulp Online verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: e-mailadres (bij sturen van een e-mail naar info@jongerenhulponline.nl).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jongerenhulponline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jongeren Hulp Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Jongeren Hulp Online analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de triage tool af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van gerechtvaardigd belang;

Geautomatiseerde besluitvorming

Jongeren Hulp Online neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jongeren Hulp Online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jongeren Hulp Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jongeren Hulp Online verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jongeren Hulp Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jongerenhulponline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jongeren Hulp Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jongeren Hulp Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jongerenhulponline.nl.

Privacy
Menu
Onderwerpen
Website sluiten